Privacyverklaring
 
 
VM Drone service stelt dit Privacybeleid vast dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website (hierna de “Site”) en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door VM drone service.
 
De term “gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
 
In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke bepaalt VM drone service alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. VM drone service verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens (hierna de ‘Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR (hierna de “Verordening”).
 
 
 
Artikel 1 – Toegang tot de Site
 
De toegang tot de Site en het gebruik is strikt persoonlijk. De gegevens en informatie die daarop vermeld staat mag niet gebruikt worden voor commerciële, politieke of publicitaire doelstellingen dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
 
 
Artikel 2 – De inhoud van de Site
 
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de Site te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze Site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van eht geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
 
 
 
Klik hier voor het vervolg van deze privacyverklaring